Algemene voorwaarden

H&K camperverhuur

1. Algemene bepalingen

a. De huurder dient zich te identificeren. De verhuurder gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de huurder en gebruikt die slechts voor administratieve doeleinden
b. De minimale leeftijd van de huurder is 24 jaar (indien jonger als 24 jaar komt er een eigenrisico bij van €250,- per gebeurtenis) .
c. De huurder is niet verzekerd als de bestuurder op het moment van een gebeurtenis onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs waardoor hij niet meer in staat is de camper te besturen, als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert of bij overmatig alcoholgebruik van de bestuurder.
d. Partijen mogen slechts afwijken van de huurovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden indien zij dit schriftelijk overeenkomen.
e. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen. Bovendien is het niet toegestaan om voor iemand anders te huren.
f. Parkeren van een auto of een ander vervoermiddel op het terrein van de verhuurder is geheel op eigen risico van de eigenaar van de auto. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan en/of diefstal van de auto en/of spullen aan of in de auto.

2. Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
a. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;
b. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;
c. Met bijbehorende documenten, waaronder het kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs en het APK- keuringsrapport;
d. Met voldoende instructies vooraf voor het gebruik van de camper.

3. Verplichtingen huurder

a. De verschuldigde huursom binnen de afgesproken termijn voldoen;
b. De camper terug te bezorgen bij de verhuurder in dezelfde staat als dat huurder hem in ontvangst heeft genomen. Eventuele schades of veranderingen aan de camper zullen worden beoordeeld en de schadebedragen zullen worden afgetrokken van de borg. Indien de schadebedragen de borg overstijgen zal de verhuurder een factuur
sturen voor het resterende deel van het schadebedrag, dit bedrag dient binnen 14 dagen te zijn voldaan..
d. De instructies van de verhuurder op te volgen;
d. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
e. In het bezit te zijn van een wettelijk geldig rijbewijs;
f. De camper bij terugkomst in de directe omgeving van Beringe af te tanken met diesel (de huurder krijgt de camper mee met een volle tank diesel). Bij niet nakomen van deze afspraak zullen de brandstofkosten en €25,- aan handelingskosten bij huurder in rekening worden gebracht;
h. De camper schoon en verzorgd terug te brengen.

4. Annulering

a. Huurder dient per aangetekende post te annuleren.
b. 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
c. 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
d. 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode.
e. 90% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode.
f. 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
g. H&K Camperverhuur is niet verantwoordelijk voor reisadviezen buiten Nederland. Zijn er landsgrenzen gesloten, of is er een negatief reisadvies in het land waar je geplande camperreis naartoe zou gaan, dan is dit voor ons geen reden voor annulering en/of kostenteruggave. Geldt er een negatief reisadvies binnen Nederland, of zijn sanitaire voorzieningen op campings gesloten dan zullen we de geplande huurperiode kosteloos verschuiven naar een andere mogelijke periode. In dit geval, bij
volledige annulering vervalt het aanbetalingbedrag.
h. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde tijd wordt teruggebracht komt er €25,- per uur te laat in rekening gebracht.
i. H&K Camperverhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
– Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
– Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
– Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.
j. H&K Camperverhuur is gerechtigd om een boeking te allen tijde te annuleren en een overeenkomst te beëindigen indien zij door overmacht geen camper kan meegeven aan de boekende partij/huurder.

5. Tekortkoming

a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van eventuele schade aan de verhuurder.
b. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van de verhuurder, restitueert hij de eventuele betaalde huur- en borgsom geheel, respectievelijk gedeeltelijk, aan de huurder. Betreft de tekortkoming het niet leveren van een camper, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor een alternatieve camper te leveren. In dit geval kunnen het type en de kleur afwijken van de gereserveerder camper.

6. Kosten

a. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder, altijd in overleg met de verhuurder.
b. De huurder dient te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder voor het oplossen van mechanische defecten door te bellen met: 0611240790.
c. De, na verkregen toestemming van de verhuurder, gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele en onderbouwde nota’s, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en/of onderdelen ontslaat de
verhuurder van verplichting tot vergoeding.
d. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden niet door de verhuurder vergoed.
e. Indien de huurder door pech of reparatie langer op een bepaalde plaats moet blijven dan verwacht, is de verhuurder niet aansprakelijk voor de niet- genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
f. In geval van pech dient de huurder te allen tijde de Spitz hulpdienst, met het telefoonnummer op de groene kaart, in te schakelen. De huurder heeft geen recht op compensatie voor de niet genoten vakantiedagen.

7. Schades, naheffingen en boetes

a. Bij elke schade door verlies, diefstal, beschadiging van of beslaglegging op de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructies van de verhuurder. Telefoonnummer: 0611240790.
b. In geval van diefstal van de camper tijdens de huurperiode wordt de borgsom volledig ingehouden, ongeacht of de huurder nalatig is geweest.
c. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico, tenzij deze niet aan de huurder kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot het inhouden van de volledige borgsom.
d. Indien de huurder betrokken raakt bij een tweezijdig ongeval, wordt de borg niet teruggestort tot het moment dat de verzekering het dossier volledig heeft afgehandeld en de schade heeft uitgekeerd. Dit geldt ongeacht de vaststelling wie schuldig is aan het ongeval.
e. Indien de verhuurder als gevolg van een ongeval of schade veroorzaakt door huurder, een hogere verzekeringspremie betaalt in de komende jaren, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden voor de totale verhoging in de 3 jaren na het ongeval, tot een maximum van het eigen risico.
f. Het eigen risico voor normale schades bedraagt € 1000,- per schadegeval.
g. De camper wordt altijd nogmaals gecontroleerd nádat de camper is teruggebracht. Mochten hier nog reeds veroorzaakte schades worden ontdekt zal de verhuurder dit altijd binnen 48 uur schriftelijk per mail melden bij de huurder.
h. Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de verhuurder (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen hierbuiten mogen beslist niet worden bezocht.
i. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper.

8. Schade aan de gehuurde camper

a. H&K Camperverhuur garandeert dat de camper op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
b. De huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, H&K Camperverhuur daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
c. De huurder dient alle aanwijzingen van H&K Camperverhuur onmiddellijk en volledig uit te voeren.
d. De huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. De huurder verzoekt de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te
ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt de huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van H&K Camperverhuur.

9. Schoonmaken

a. De camper wordt aan de huurder als volgt geleverd:
– buitenzijde schoon;
– binnenzijde schoon;
– volle brandstoftank;
– schone koelkast;
– schoon toilet;
– schone keuken;
– schone bekleding;
– rookvrij.
b. Roken is niet toegestaan in de campers.
c. Het is niet toegestaan om een huisdier mee te nemen in de camper.
d. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de camper heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is, gelden de volgende kosten:
– De huurder kan de camper na een huurperiode van een week of langer door de verhuurder laten schoonmaken voor €75,-. Aangeven bij boeking.
– Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris missen, worden de vervangingskosten bij de huurder in rekening gebracht.
– Indien blijkt dat de gestorte borgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder hiervan een factuur ontvangen als naheffing en het resterende bedrag aan de verhuurder betalen.

10. Informatie op de website

Er kunnen fouten en/of onvolledige gegevens vermeld staan op de website en het reclamemateriaal van de verhuurder. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en de verhuurder is niet aansprakelijk voor deze fouten/onvolledige gegevens.